...vzniklo v roku 2005 a nadväzuje obsahovo aj formálne na činnosť Nadácie pre rómske dieťa , ktorá bola založená ešte v roku 1991. Tá sa od roku 1993 venovala hlavne príprave 3 – 6 ročných detí na úspešný vstup do ZŠ prostredníctvom poskytovania predškolskej prípravy cez „vzdelávacie centrá“, kde sa implementoval oficiálny program predškolskej prípravy poskytovaný profesionálnym pedagogickým personálom. Program obsahoval komponent práce s matkami detí, resp. ďalšími rodinnými príslušníkmi. Metodika bola oficiálne  prevzatá aj v ďalších predškolských zariadeniach a stala sa podkladom pre prácu OZ vyrovnávanie šancí v metodike ranej starostlivosti o deti. Dôležitou súčasťou je aj práca s rodičmi detí a inými príslušníkmi rodiny. Poskytujeme teda komplexnú intervenciu rodinám v rôznych smeroch. Projekty, ktoré organizácia realizuje od roku 1993, boli vždy zamerané na edukáciu detí a motiváciu rodičov k potrebe vzdelávania. Podporujeme deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, ale aj tie, ktoré materské školy nenavštevujú z rôznych dôvodov - (zlá ekonomická situácia rodín, nedostupnosť spôsobená vzdialenosťou, nezáujmom rodín,  alebo neochotou MŠ prijímať detí zo SZP). Pripravujeme matky na starostlivosť o deti od narodenia. Vďaka naším aktivitám sme zapojili do predškolskej prípravy niekoľko stovák detí a ovplyvnili vzťah k vzdelávaniu u ich rodičov.